✘رَقـــــــصـِ شيـريـלּ ِפֿــيـــــــآل✘

لـَمس کـُـלּ کـَلمـاتـــے را . . . .
کـِہ بــَرایـَت مــے نویسَمتا بــِخـوانــے و بفـَـهمـــے چقـَدر جـایـَت خالیستتــا بــِدانـــے نبودَنَـت آزارم مـــے دَهـَد !لَمس کـُـלּ نوشتـِہ هــایـــے راکـِہ لـَمس ناشُـدنیست و عــُریاלּکــِہ اَز قـَـلبَم بـَر قـَلـَم و کـاغـَـذ مـــے چکـَد !لـَمس کـُـלּ گونـِـہ هـایـَم راکہ خیس اشک اَست و پـُـر شیار !لـَمس کـُלּ لـَحظہ هایـَم راتـُـویـــے کہ مــے دانــے مـَــלּ چــگونہعاشِــقـَـت هـَستــَملـَمس کـُלּ ایـלּ با تــُـو نـَبودَלּ هــا رالـَمس کـُـלּ . . . ! !..تاريخ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392سـاعت 19:25 نويسنده ✘رـهـآ✘|

 

یــﮧ نصیحتـ!


زیاבے" عـاشقــ نشـפּ ..

"زیاבے" اعتـمـاב نـکـُלּ ...

چـפּלּ همـפּלּ "زیاבے" بعـבا "زیاבے" בاغـونـت مےکنــہ

yabo.blogfa.com

 

 

http://axgig.com/images/17446802917844307258.jpg

گرما ے تنتـ

 ارزونیـــہ همـــــــــــــون لاشـــــــــــــــــــــــــــخـــــــورا

به گرما ـهـوس تـــــــــــو"ترجیح میدم

بـــہ خودمـ مربوطــہ کــہ پستـ ادامــہ تـڪـرارِیـــہ !

 بخونـــے


✘ چـہـ .:: בُنـیـاے ::.  ســاکـتـے ...

בیـگـر صـבاے تـپـش .:: قـــَلبـ؟ـ هـا ::. غـوغـا نمـے کـنـב !!!

.:: بــے گـمـان ::. هـمـه شـکسـته انـב..✘

+کپیـ از وب گروهیـ

شبــ ها ؛

بهـ پهـلـو میــ خوابمـ و پاهایمـ را در شـكمـ جمعــ میكنمـ ،

جنینــ گونهـ !

با اینـ امیــدكهـ فردا ،

با طلوعــ آفتابــ متـولد شومــ ...

اما در عجبمــ كهــ سالــ ـهاسـتــ بستــر ،

...مرا آبستنــ استـــ !

و منـــ ،

گستاخانهـ نهـ سقط میـ شومــ نهـ متولــد! 

چـ تلخ است علاقـ اے که عادت شود ...

عادتے ڪ باور شود ...

باورے  ڪ خاطره شود ...

و خاطره اے ڪ درد شود ... !!!


هعیـ

آینــده اے بسـاز، ڪـﮧ گذشـتـــﮧ ات جلــویـش زانــو بزنــב . . .


یـﮧ وقــتـایـے بـﮧ جـایــے میـرسے ڪـﮧ


פֿـَستــِگیـتــ "בَر " نـمـیـشـﮧ ؛" בرב " مـیـشـﮧ....!


 

 

 

 ادامـــه مطلب
تاريخ شنبه بیست و یکم بهمن 1391سـاعت 18:10 نويسنده ✘رـهـآ✘| |

ببينمت . . .

گونه هايت خيس اســـت . . .


باز با اين رفيق نابابت . . .


نامش چ بود؟


هان!


باران . . .


باز با باران قدم زدي ؟


هزار بار گفتم باران رفيق خوبي نيست براي تنهايي ها . . .


همدم خوبي نيست براي درد ها . . .


فقط دلتنگي هايت را خيس و خيس و خيس تر ميکنــــــد . . .
تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392سـاعت 12:19 نويسنده ✘رـهـآ✘| |

كــآش روزهــآے زنــدگــے اَم كــوتـآه بود . . .

 بــه تـِعدآد نــَפֿــ هـآے یــك پـآكــَت ســیگــآر . .

 كــَم اَســت ، مـے دآنــَم . .

 اَمـآ بـآ عـِشــق تـو בوב مــے شـُבَنـב وَ بــَر بـآב مــے رَفـتـَنـב 


تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392سـاعت 22:50 نويسنده ✘رـهـآ✘| |چقدر شبیه سیگار تو هستم..

آتشم زدی ...

روشنم کردی...

پکم زدی...

دود شدم خاکستر شدم...

دیگه آخرهاشه دارم تموم میشم......

سیگار پشت سیگار خودم را دود میکنم


+ممنون كه تو اين مدت بوديد ولي نميتونم تا چند وقت بيام!

فيلناش رفقا:)

+

تاريخ شنبه هشتم تیر 1392سـاعت 21:9 نويسنده ✘رـهـآ✘| |

 

 

ساده ے ساده

از בَسْت مــے رَوند

هَمِــﮧ ے آטּ چیز ها ڪِــﮧ

سختِ سخت...بــِـﮧ دَست آمَـבَنـב!

 

گاهـے وقت ها آنقـבر از زنـבگـے פֿـستـﮧ مـے شوم

ڪـﮧ בلم مـے פֿـواهـב قبل از פֿـواب ،

 ساعت را روے “هیچوقت” ڪـوڪ

ڪـنم …

 

تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392سـاعت 16:31 نويسنده ✘رـهـآ✘|


 هیچ چیز بیشتر و بـבتر از ایـטּ


مغز و استـפֿوטּ آבمو نمے سوزونه ڪـہ

اطرافیانت بهت بگـטּ:

اگــہ...

בوستت בاشت نمے رفت...


تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392سـاعت 13:36 نويسنده ✘رـهـآ✘|

چِـ سَختـ ـــ ـــِ استــ ــ ـــ. . .    

یکــ ـــ ـرنگــ ــ ــ مــ ـــ ـــانــ ــدنــ در دنیـــ ــــ ــــــایے کـــ ــــ ــِه مـــ ــــ ــــردمــ ـانشـــ بـــ ــ ــراے

پـــُـ ــــ ـررنگــ ـ ــ شــ ـ ـ ـدنـــ

حــ ــــ ــاضِـــ ـــرنـــ ـد هــ ــــ ـــزار رنگـــ ـ ـــ باشـَـ ــــ ــــنــد. . .

تاريخ چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392سـاعت 18:54 نويسنده ✘رـهـآ✘|

MisS-A